Top 14 # Xem Nhiều Nhất Cẩm Nang Du Lịch Đà Lạt Pdf Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Tuvanduhocsing.com

Cẩm Nang Du Lịch Singapore Pdf

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

SINGAPORECẩm nang du lịch miễn phí từ iVIVU.comSingapore có Giɾn tích nhʆnhɜt ĉ{ng Nam Á, là TXʈcgia phát triɺn mɘnh Yɸ kinh tɶvà du lʂch ĉɚo Tuʈc VɃ tʤ Vʖhʦu nhiɸu khu mua Vɦm Vɞmuɜt Eɘt ngàn hàng hóa, dʂchvʜ vui chɁi giɚi trí Āa dɘng,giao th{ng thuɤn tiɾn, ĀɃʔngxá gʄn gàng Vɘch Āɰp¬ HàngnĄm, Singapore Āón hàngtriɾu lɃʚt du khách tʢ khɦpnɁi trên thɶ giʒi ĉɮc Eiɾt ĀkcŹng là Āiɺm Āɶn Ƀa thích cʞadu khách 9iɾt Nam vʒi hɁn lɃʚt khách mʎi nĄm[iVIVU.com – Dịch vụ đặt phòng trực tuyến toàn thế giới cho người Việt xingửi đến quý khách hàng cẩm nang du lịch Singapore. Hy vọng nhữngthông tin do iVIVU.com dày công sưu tầm sẽ hữu ích cho chuyến vi vu củadu khách.]KHÍ HẬUKhí hɤu Singapore ɜm và ɠm, nhiɾt Āʐ dao Āʐng tʢ 23 Āɶn 31Āʐ & Singapore có mɃa quanh nĄm, thɃʔng Eɜt ngʔ và nɮnghɘt nhɃng rɜt mau tɘnh7hʔi gian cao Āiɺm du lʂch ʖ Singapore thɃʔng rɁi vào tʢtháng 12 Āɶn tháng 6 hàng nĄm, Ā{ng nhɜt là dʂp Noel, nĄmmʒi và các dʂp Vhopping giɚm giá ma hq1Website: www.iVIVU.comHotline: 08 3933 3535 / 08 3930 8290SINGAPO RETour guideSINGAPORECẩm nang du lịch miễn phí từ iVIVU.comDI CHUYỂN‡ Các hãng hàng không giá rɲ bay tʢ 9iɾt Nam Āɶn Singapore ĀɃʚc Ƀa chuʐng nhɜt hiɾnnay là Tiger Airways, Jetstar, Lion Air vʒi các chuyɶn bay thɪng Hà Nʐi – Singapore hoɮc TP.HCM – Singapore. Các hãng hàng không Vietnam Airlines và Singapore Airlines cŹng có cácĀʚt khuyɶn mãi Āɮc biɾt dành cho tuyɶn bay này.‡ Jetstar và Tiger Airways hɘ cánh ngay tɘi nhà ga chính – Terminal 1 và 2 thuʐc sân bayChangi, rɜt thuɤn tiɾn cho viɾc di chuyɺn vào thành phʈ bɨng tàu Āiɾn ngɞm MRT).‡ Thʔi gian Āɮt vé tʈt nhɜt là hai tuɞn trɃʒc ngày khʖi hành, hoɮc khi có Āʚt khuyɶn mɘi nhʒkiɺm tra kʮ giá, thuɶ và các loɘi phʜ thu trɃʒc khi quyɶt Āʂnh mua). Có nhʦng khách hàng sĄnvé khuyɶn mãi thành công chʀ phɚi chi khoɚng 2 triɾu Āʊng/ vé khʠ hʊi.ĉLWʢVkQbDYɸWrXQJWkP‡ Tʢ sân bay vɸ khách sɘn phɃɁng tiɾn rɲ nhɜt là tàu Āiɾn ngɞm nhɃng chʀ có trɃʒc 23h00Āêm). Nɶu máy bay hɘ cánh tɘi nhà ga sʈ 1 hay sʈ 3, bɘn sɴ Āi Skytrain ( phɃɁng tiɾn vɤnchuyɺn miɼn phí cʞa sân bay) Āɺ vɸ lɘi nhà ga sʈ 2, sau Āó Āi MRT vɸ trung tâm. LɃu ý bɘn sɴcɞn Āi qua trɘm tàu Āiɾn trung chuyɺn Tanah Merah Āɺ tiɶp tʜc Āi MRT vào thành phʈ.‡ Sau 23h00, bɘn chʀ có thɺ chʄn 1 trong 3 phɃɁng tiɾn:+ Xe bus. Có bus sʈ 36, Āiɺm Āón là tɞng hɞm B2 cʞa nhà ga sʈ 2, xe bus này sɴ chɘy tʢsân bay vɸ tʒi trung tâm Orchard road. Chi phí khoɚng 3-4S$. Còn có các xe bus dành chokhách cʞa các khách sɘn 4-5 sao.+ Xe hàng không Airport Shuttle (sɴ ĀɃa bɘn Āɶn tɤn cʌng khách sɘn)+ Taxi – tiɾn lʚi nhɃng Āɦt nhɜt.PHƯƠNGTIỆN ĐI LẠITẠI SINGAPOREHɾ thʈng xe bus và MRT (tàu Āiɾn ngɞm) tɘi Singapore ĀɃʚc xɶp vào hàng xuɜt sɦc. Chʀ cɞnɃʒc lên tàu Āiɾn ngɞm hay bus, bɘn gɞn nhɃ có thɺ Āɶn ĀɃʚc mʄi Āiɺm du lʂch nʌi tiɶngnhɜt tɘi Āɚo quʈc sɃ tʤ.MRT ĐÁP ỨNG90% NHU CẦU ĐI LẠI:‡ ʕ Singapore có 3 tuyɶn chính: tuyɶn màu Āʆ (BɦcNam), màu tím (Bɦc ĉông), màu xanh ( Đông Tây ),tên cʞa nhʦng tuyɶn này là hɃʒng chɘy cʞa tàu. ĉɺ ĀiMRT thuɤn tiɾn, bɘn nên xem bɚn Āʊ MRT, bɚn Āʊ nàyphát miɼn phí ʖ sân bay Changi.2Website: www.iVIVU.comHotline: 08 3933 3535 / 08 3930 8290SINGAPORECẩm nang du lịch miễn phí từ iVIVU.com‡ Tiɾn nhɜt khi Āi MRT, bus và monorail (tàu Āiɾn ra Āɚo Sentosa) là mua sɬn thɲ EZ Link.Thɲ có thʔi hɘn sʤ dʜng 5 nĄm, giá S$15 (khoɚng 247.000 VND) trong Āó S$5 giá trʂ thɲ,S$3 là tiɸn thɶ chân ĀɃʚc hoàn khi bɘn trɚ lɘi thɲ và S$7 là tiɸn dng Āɺ Āi lɘi. Vé Āiɾn tʤ cʞaEZ-link có bán tɘi các ga tàu nɨm dɃʒi sân bay hoɮc bɜt cʠ quɞy Customer Service nào cʞatrɘm MRT. Khi hɶt tiɸn, bɘn có thɺ dɼ dàng nɘp thêm tiɸn ʖ bɜt cʠ máy EZ Link ʖ các bɶntàu, mɾnh giá mʎi lɞn nɘp ít nhɜt là S$10.‡ Nɶu dng tiɸn mɮt, bɘn phɚi tʨ mua vé ʖ máy bán vé tʨ Āʐng. Máy tʨ Āʐng chɜp nhɤntɜt cɚ các lʄai tiɸn xu, còn tiɸn giɜy thu giá trʂ cao nhɜt là tʔ S$10.Cách mua vé MR7 EɨQJ WLɸQ mɮW– Chʄn Buy standard ticket– Chʄn tên trɘm bɘn muʈn Āɶn (dng tay nhɜn vào tên trɘm trên bɚn Āʊ MRT hiɺn thʂ trênmàn hunh)– Nɶu bɘn mua 1 vé thu bʆ tiɸn cɦc (xu) hoɮc tiɸn giɜy vào máy theo Ā~ng giá trʂ máy thôngáo cho bɘn. TrɃʔng hʚp bɘn trɚ nhiɸu hɁn tiɸn vé cɞn trɚ thu máy sɴ thʈi lɘi tiɸn thʢa.– Nɶu bɘn mua nhiɸu vé cho nhiɸu ngɃʔi thu chʄn more ticket và chʄn sʈ lɃʚng vé muʈnmua. Sau Āó bʆ tiɸn vào máy.– Khi bʆ Āʞ tiɸn vào máy thu máy sɴ xuɜt thɲ (nhʨa) cho bɘn. Nhʒ kiɺm tra lɘi sʈ lɃʚng thɲvà tiɸn thʈi có Ā~ng không.– *iʦ thɲ nhʨa trong suʈt hành trunh cʞa munh. *iʦ vé vu có thɺ trɚ lɘi và nhɤn lɘi S$1 tɘi máymua vé tʨ Āʐng.XE BUS‡ Hoɘt Āʐng tʢ 6h00 sáng Āɶn khuya.‡ *iá vé khoɚng 1 – 1,5 S$ vʒi xe không máy lɘnh xe có máylɘnh giá 1 – 1,8 S$.‡ Nên chuɠn bʂ sɬn tiɸn xu hoɮc thɲ Ezlink vu các bác tài xɶ sɴkhông thʈi/Āʌi tiɸn dm bɘn.TAXI‡ CɃʒc phí cho 1 km Āɞu tiên là 2,8 S$, sau Āó cɃʒc là 0,2 S$cho mʎi 330m tiɶp theo.‡ Các hãng taxi khác nhau áp dʜng mʠc phʜ thu khác nhau,nên hʆi tài xɶ trɃʒc khi Āi.‡ ĉɮc biêt, phʜ thuʐc vào các khung thʔi gian trong ngày, giátiɸn taxi sɴ thay Āʌi. Cho dù là cùng 1 quãng ĀɃʔng Āi nʦa, Āivào các khung giʔ khác nhau, giá tiɸn cŹng sɴ khác nhau. Sau12h00 Āêm, taxi tính thêm 50 cɃʒc phí.‡ Bɦt taxi ʖ Singapore tɃɁng Āʈi khó. Bɘn cɞn tum các ĀiɺmTaxi Stand Āɺ Āʠng chʔ, hoɮc gʄi Āiɾn Āɮt taxi trɃʒc.3Website: www.iVIVU.comHotline: 08 3933 3535 / 08 3930 8290

Nguồn: thuvienmienphi

Cẩm Nang Du Lịch Đà Lạt Từ A

Cẩm nang du lịch Đà Lạt Từ A-Z

Thành phố chương trình là thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng, nằm ở độ cao 1.500 m so với mặt nước biển. Khí hậu Đà Lạt mát mẻ và là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho du khách. Thành phố này nổi tiếng với những điểm đến hấp dẫn như Thung lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Đồi Thông Hai Mộ, Thác Voi, Hồ Xuân Hương, Đỉnh Langbiang, Dinh Bảo Đại, Biệt Điện Trần Lệ Xuân, Thiền Viện Trúc Lâm, Hồ Tuyền Lâm, nhà ga nơi này(Nhà ga Trại Mát)… Chỉ cách Sài Gòn chừng 300km, thành phố du lịch Đà Lạt là nơi “trốn” tuyệt vời giúp du khách thoát khỏi cái oi bức ngột ngạt của vùng đồng bằng Nam Bộ.

“Thành phố ngàn hoa” – hành trình còn gây ấn tượng với du khách bởi những ” cái không” thú vị như: không hệ thống đèn giao thông, không có cảnh sát túc trực tại các nút thắt giao thông, không có xe xích lô chở khách du lịch, không điều hòa, không thức khuya, không có báo Lâm Đồng tại các sạp báo ở nơi này,…Nếu chuyến đi, bạn còn có thể khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa của thành phố trong mơ này.

lịch trình vào bất cứ thời điểm nào thì tiền và thẻ ATM đều là thứ mà bạn luôn phải mang theo. Phần lớn dịch vụ tại vùng này đều có thu phí nên mang theo tiền là điều cần thiết.

Giấy tờ tùy thân là thứ thiết yếu nhất cần mang sẵn bên người khi đến với mảnh đất này. Khách chương trình nên mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bằng lái xe… để làm thủ tục nhận phòng khách sạn và đăng ký các dịch vụ khác dễ dàng hơn.

du lịch Đà Lạt, bạn nên mang theo thuốc cảm, băng cá nhân, oxy già, thuốc trị côn trùng cắn, dầu gió, thuốc đau bụng, thuốc say tàu xe… để đề phòng những lúc bị cảm hay tai nạn bất ngờ tại điểm du lịch.

hành trình mùa khô, bạn chú ý nên mang theo những bộ quần áo gọn nhẹ, dễ giặt và dễ gấp nhỏ. chuyến đi mùa mưa, bạn nhớ mang theo khăn choàng cổ, mũ len, găng tay để giữ ấm.

Nếu muốn chiêm ngưỡng những đóa mai anh đào nở rộ quanh Hồ Xuân Hương thì từ tháng 2 đến tháng 4 khi mùa xuân đến chính là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Đà Lạt và ngắm hoa. Lúc này, các nhành hoa phượng tím trên phố cũng bắt đầu trổ bông khoe sắc lung linh đón nắng gió trong hương xuân dịu nhẹ.

Trong cơn mưa ngày nắng hạ chợt đến chợt đi, hành trình, bạn sẽ phải thốt lên ngỡ ngàng trước cảnh đẹp mộng mơ của thành phố. Những kỷ niệm về một chuyến đi chuyến đi yên bình với thời tiết có phần thất thường ngày hè sẽ càng tăng thêm nỗi nhớ không vơi. Những cơn mưa rả rích vào tháng 8 sẽ làm tăng thêm sự quyến rũ cho những dòng thác nước, tiếp thêm sức mạnh để ào ào tuôn chảy, bọt tung trắng xóa. Thác Pren, thác Pongour, thác Dambri… đổ xuống nghe như tiếng tự tình suốt đêm ngày, tạo nên một chuyến lịch trình thật thú vị.

Vào cuối năm, từ tháng 10 đến tháng 12 là thời điểm hoa dã quỳ vươn mình đón nắng đẹp kiêu sa lung linh theo gió mới. Còn những bông mimosa mỏng manh e ấp trải dọc theo các triển đồi tựa như thi như họa. Và còn rất nhiều các loài hoa rực rỡ khác như cánh đồng cải trắng, vườn hoa hướng dương, vườn hồng nhung, cánh đồng cỏ lau… chương trình vào thời điểm này cũng giúp bạn chiêm ngưỡng được những vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Mỗi một mùa là vùng này hiện lên với hương sắc riêng luôn lôi cuốn và níu chân du khách.

Hiện nay để du lịch Đà Lạt, du khách có rất nhiều sự lựa chọn về phương tiện.

T iết kiệm thời gian nhất chính là bạn lựa chọn đi máy bay đến thành phố hành trình. mảnh đất nàycó sân bay Liên Khương cách trung tâm thành phố 30km về phía Nam. Bạn có thể đi máy bay của các hãng Vietnam airlines, Vietjet Air, Jetstar để đến du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố mộng mơ. Đến sân bay bạn có thể lựa chọn taxi Mai Linh (ĐT: 063.511111), Phương Trang (ĐT: 063.556556), Thắng Lợi (ĐT: 0263.835583), Đà Lạt (ĐT: 0263.3556655) là những hãng xe uy tín nhất với giá khoảng từ 250-300k để về thành phố. Nếu đi đoàn 4 người sẽ rất tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, khách chuyến đi có thể lựa chọn xe buýt sân bay về thành phố nơi nàyvới giá 40-50k đi mất 45 phút là đến nơi.

Xe máy cũng là một lựa chọn không tồi cho các bạn yêu thích du lịch bụi và tiết kiệm chi phí. Từ Sài Gòn lên tới thành phố hành trình chỉ khoảng 300 cây, mất khoảng 7 – 10 tiếng đồng hồ nếu đi bằng xe máy. Tuy tốn khá nhiều thời gian và sức lực những đây sẽ là những trải nghiệm không thể nào quên, cũng như giúp bạn khám phá ra nhiều cảnh đẹp trên quãng đường di chuyển.

giá từ 80.000 – 120.000 VND/ngày.

Giá thuê trong ngày (từ 8h00 – 17h00) từ 1 triệu đồng trở lên, quá giờ tính 100.000 VND/giờ

Các tuyến xe bus từ bến xe tại trung tâm thành phố chuyến đi theo các tuyến đường về các xã, huyện của mảnh đất này, Lâm Đồng. Giá vé tính toàn tuyến hoặc theo từng chặng, từ 4.000 – 30.000 VND/người.

Thành phố lịch trình hiện nay có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn và biệt thự cho thuê, bạn có thể tùy ý lựa chọn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm chương trình, Vietsense Travel khuyên bạn nên thuê những khách sạn, nhà nghỉ ở gần trung tâm, không cách chợ quá xa, tiện đường cho việc đi lại và tham quan, nhất là giá cả phù hợp (bởi bạn sẽ ở ngoài nhiều hơn là ở khách sạn)….

Chợ nơi đâyvà chợ Âm Phủ, Hồ Xuân Hương, Dinh Bảo Đại, Ga xe lửa Đà Lạt, Vườn Hoa Đà Lạt, Nhà thờ Con gà, Viện Sinh Học Tây Nguyên, Nhà thờ Domaine de Marie, Thung lũng hoa đào Mười Lời, Ga Trại Mát – chùa Linh Phước.

Thung lũng Tình Yêu, Thung lũng Suối Vàng, Làng Cù Lần, Núi Lang Biang.

Hồ Tuyền Lâm, Thiền viện Trúc Lâm, Thác Prenn, Thác Datanla.

T hôn chè Cầu Đất, Thác Voi – chùa Linh Ẩn, Thị trấn D’ran, Thác Pongour, Thác Dambri.

lịch trình có sức hút với nhiều du khách không chỉ bởi những cảnh đẹp nên thơ mà còn vì ẩm thưc vùng này đa dạng, phong phú và hài hòa. Nhiều khách chương trình khi đến đây đều mê mẩn hương vị thơm ngon, độc đáo của món ăn Đà Lạt. Một số món ăn sau đây là gợi ý cho bạn khi du lịch Đà Lạt:

Đ ến với thành phố ngàn hoa, bạn sẽ nên thưởng thức hương vị nóng giòn của món bánh căn của du lịch Đà Lạt, đây là món ăn được yêu thích nhất ở đây. Địa chỉ bán bánh căn ngon ở thành phố hành trình: Quán bánh căn 7 Tăng Bạt Hổ, Quán bánh căn bình dân – Đối diện 62 Phan Đình Phùng, Quán bánh căn 22 Tăng Bạt Hổ, Quán bánh căn 4 Tăng Bạt Hổ.

Nem nướng mảnh đất nàymang một hương vị rất khác lạ và nước chấm cũng ngon hơn hẳn những nơi khác. chuyến đi, bạn có thể tìm đến các địa chỉ sau đây để thưởng thức món nem nướng ngon ở đây: Nem nướng Bà Hùng – 254 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Quán nem nướng Bà Nghĩa, quán đối diện nhà thờ Donbossco – Số 4 Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt, Quán nem nướng Út Huệ – số 1 Chi Lăng, TP Đà Lạt.

Món ăn ngon “nhất định phải thử” khi đến với hành trình chính là bánh mì xíu mại. Địa chỉ bán bánh mì xíu mại ngon ở vùng này : Tiệm bánh mì chấm xíu mại Hoàng Diệu – 26 Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Quán bánh mì chấm xíu mại – 26 Phạm Nhật Duật, TP Đà Lạt.

Món này có nguồn gốc từ miền Trung nhưng khi vào thành phố lịch trình nó lại mang một hương vị rất khác và độc đáo. Những người di cư đến miền đất lạnh sinh sống đã mang theo món ăn này và hòa quyện với những phong cách rất riêng của Đà Lạt đã trở thành một trong những món ăn đặc sắc mang hương vị riêng của phố núi chương trình. Địa chỉ bán bánh bèo chén ngon ở mảnh đất này: Bánh bèo số 4 Bà Hường – 402 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt.

Món ăn này khá lạ miệng và thường được bán vào buổi chiều tối. Địa chỉ bán bánh ướt lòng gà ngon ở thành phố du lịch Đà Lạt: Quán bánh ướt lòng gà Đà Lạt – Từ khu Hòa Bình gần chợ nơi nàyrẽ vào hẻm Trương Công Định là đến, Quán bánh ướt lòng gà Long – số 1 Thông Thiên Học, TP Đà Lạt, Quán bánh ướt lòng gà – 47 Tăng Bạt Hổ, TP Đà Lạt.

Đây là món ăn có sức quyến rũ nhất vào những ngày nơi đâylập đông hay mưa dầm, có nhiều loại lẩu bò nhưng được ưa thích nhất vẫn là lẩu bắp bò, đuôi bò và chân bò. Địa chỉ bán lẩu bò ngon ở thành phố hành trình: Lẩu bò Ba Toa – Quán Gỗ: 1/29 Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lẩu bò Hạnh – 95 Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt., ẩu bò Phan Rang – 15 B Quang Trung, TP Đà Lạt, Lẩu bò 33 (Ốc 33) – Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt.

chuyến đi, bạn có thể thưởng thức món miến gà tại Tiệm miến gà Nga – 52 Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Lạt.

Đây là món ngon của lịch trình , là một kiểu ẩm thực mới của nhà hàng Leguda cáp treo tọa lạc trên đồi Robin của chương trình, đến đây, bạn sẽ hài lòng bởi rất nhiều các loại rau, củ quả chất lượng để lựa chọn và ăn cùng hai vị nước lẩu. Địa chỉ bán buffet rau ngon ở thành phố du lịch Đà Lạt: Nhà hàng Leguda – 8 Đống Đa, phường 3, TP vùng này – 0263 3965 965.

Nhắc đến hành trình, người ta sẽ nhắc ngay đến món bánh tráng nướng, món ăn này nổi tiếng đến nỗi mà mọi người còn phải đặt cho nó một cái tên khác là Pizza Đà Lạt. Địa chỉ bán bánh tráng nướng ngon ở thành phố chuyến đi: Khu Ăn Vặt Chợ mảnh đất này- Chợ Đà Lạt, Bánh tráng nướng đường Nguyễn Văn Trỗi – 61 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, Bánh Tráng Nướng – 112 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, Quán bánh tráng nướng Dì Đình – Ngã ba Hoàng Diệu – Trần Nhật Duật, TP Đà Lạt, Quán bánh tráng nướng – 53 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, Quán bánh tráng nướng Cô Hoa – 56 Thông Thiên Học, TP Đà Lạt.

là món ăn vặt được nhiều khách lịch trình yêu thích. Món ăn này dễ đi vào lòng người bởi vị dễ ăn và mát rất thích hợp vào những ngày hè nắng nóng. Địa chỉ bán kem bơ ngon ở thành phố chương trình: Kem bơ Thanh Thảo – 76 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, Kem Phụng – 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, TP Đà Lạt, Kem Nari – 74C Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, Kem Bà Triệu – 4H Bà Triệu, phường 3, TP Đà Lạt.

Nếu bạn đã từng hành trình và được thưởng thức Yaourt Phô Mai thì chắc chắn sẽ không thể quên được hương vị của nó. Cảm giác béo béo, chua chua và vị thơm lừng của sữa tươi, đây là món ngon của chuyến đi mà được nhiều bạn nữ yêu thích.

rất nổi tiếng và được yêu thích, nên được bày bán tại nhiều tại thành phố du lịch Đà Lạt. Song để tránh mua hàng giả, kém chất lương, hàng nhái thì bạn nên đến nhà máy rượu vang nơi nàytại số 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, nơi đâyđể mua.

xí muội, kiwi, quất, nhiều loại mứt chính là thức quà dễ mua về làm quà nhất. Bạn có thể mua ở chợ Đà Lạt, L’angfarm, các của hàng bán đặc sản, chợ âm phủ…

Để thưởng thức dâu tây, khách hành trình chỉ mất vài chục nghìn đồng khi mua ở chợ và sẽ đắt gấp 2 đến 3 lần nếu bạn mua tại vườn. Tuy nhiên, đi cùng với giá đó, bạn có thể vừa chụp ảnh vừa tự tay hái những trái dâu ngon nhất, to nhất và ưng ý nhất, một trong những thứ đáng để bỏ ra trong chuyến chuyến đi của mình.

đều là những đặc sản được khách lịch trình yêu thích và mua về làm quà. Nếu muốn chọn quà lưu niệm thì tranh khắc gỗ, tranh bút lửa, tranh thêu đều là lựa chọn phù hợp dành tặng người thân.

Du Lịch Đà Lạt – Cẩm Nang Du Lịch Đà Lạt Từ A Đến Z

Du lịch Đà Lạt với cẩm nang đầy đủ và súc tích nhất từ chúng tôi Cẩm nang du lịch Đà Lạt giới thiệu các điểm đến thú vị và món ăn ngon khi có dịp đến thành phố hoa xinh đẹp này.

Tổng quan du lịch Đà Lạt

Đà Lạt là thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng. Với độ cao 1500 mét trên mặt nước biển, Đà Lạt tiết trời mát lạnh và là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng ở khu vực miền Nam. Từng một thời nổi tiếng với các điểm tham quan như Thung lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Đồi Thông Hai Mộ, Thác Voi…, Đà Lạt ngày nay không còn giữ được vẻ hoang sơ như xưa. Các điểm tham qua chính hiện nay khi du lịch Đà Lạt gồm có Hồ Xuân Hương, Đỉnh Langbiang, Dinh Bảo Đại, Biệt Điện Trần Lệ Xuân, Thiền Viện Trúc Lâm, Hồ Tuyền Lâm và Nhà ga Đà Lạt (Nhà ga Trại Mát). Chỉ cách Sài Gòn chừng 300km, thành phố Đà Lạt là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, giúp du khách thoát khỏi cái oi bức nóng nực của vùng đồng bằng Nam Bộ.

Di chuyển: Phương tiện, di chuyển khi du lịch Đà Lạt

Máy bay: Hiện có chuyến bay thẳng từ Hà Nội, Đà Nẵng hoặc chúng tôi tới sân bay Liên Khương (Đà Lạt) của Vietnam Airlines và Vietjetair. Giá vé trong khoảng từ 900.000 VND đến 1.600.000 VND, và thời gian bay từ 50 phút đến 1 tiếng 40 phút.

Lưu ý: Từ sân bay Liên Khương, bạn có thể bắt xe bus liên vận của sân bay về Đà Lạt (dừng ở khách sạn Hàng không trên phố Pasteur gần Hồ Xuân Hương) với giá 50.000VND; hoặc đi taxi khoảng 300.000VND/lượt.

Xe khách: Xe Phương Trang và xe Thành Bưởi có nhiều chuyến đi và về tuyến Sài Gòn – Đà Lạt, giá vé dao động khoảng 230.000 VND (giường nằm)/vé/chiều. Các chuyến xe chạy liên tục, mỗi chuyến cách nhau từ 30 phút đến 1 tiếng.

Số điện thoại xe khách đi du lịch Đà Lạt

ĐT xe Phương Trang: 08.3837 5570 – 08. 38 333 468. ĐT xe Thành Bưởi: 08. 38 306 306 – 08. 38 308 090

Đoạn đường đẹp như tranh vẽ của đèo Prenn. Ảnh: caonguyendatravel.com.

Xe open bus: Các hãng xe Open Bus nổi tiếng là Phương Trang, Kim Travel, Hạnh Café, Sinh Tourist, T.M. Brother’s Café. Giá vé 1 chiều từ 150.000 VND đến 200.000 VND/người.

Số điện thoại open bus đi du lịch Đà Lạt

ĐT Phương Trang: (08) 3 837 5570.

ĐT Kim Travel: 08. 920 5552.

ĐT Hạnh Café: 08-3920 5679 – 3837 6429.

ĐT Sinh Tourist: Tại TP HCM: 08.3837 6833

ĐT T.M Brother’s Café: 08-8377764 – 9120558

Các bạn trẻ thích thú khi đi ngang cung đường đẹp như tranh của Đà Lạt. Ảnh: ST

Phương tiện đi lại tại Đà Lạt:

Xe máy: giá từ 80.000 – 120.000 VND/ngày.

Thuê xe ôtô: Giá thuê trong ngày (từ 8h00 – 17h00) từ 1 triệu đồng trở lên, quá giờ tính 100.000 VND/giờ.

Xe bus: Các tuyến xe Bus từ bến xe tại trung tâm thành phố Đà Lạt theo các tuyến đường về các xã, huyện của Đà Lạt, Lâm Đồng. Giá vé tính toàn tuyến hoặc theo từng chặng, từ 4.000 – 30.000 VND/người.

ĐẶT NGAY KHÁCH SẠN PHỐ NÚI ĐÀ LẠT VỚI MỨC GIÁ CỰC TỐT TỪ IVIVU.COM

Tham quan: Di tích, núi rừng, điểm tham quan khác của du lịch Đà Lạt

KHU TRUNG TÂM ĐÀ LẠT – HỒ XUÂN HƯƠNG – CHỢ ĐÀ LẠT

Chợ Đà Lạt và chợ Âm Phủ: điểm đến không thể bỏ qua của du lịch Đà Lạt. Có bán các quần áo ấm second-hand rất đẹp, cùng với các loại đặc sản như nước cốt dâu tằm, trà atisô, thập cẩm sấy khô, các loại mứt và đậu ngự.

Khu vực chợ Đà Lạt nhìn từ trên cao. Ảnh: Lư Quyền

Hồ Xuân Hương: Biểu tượng của du lịch Đà Lạt. Sáng sớm, và hoàng hôn là thời điểm Hồ Xuân Hương đẹp nhất. Có các trò chơi đạp vịt, đi xuồng máy hay chèo thuyền cao su trên hồ.

Hoàng hôn trên hồ Xuân Hương. Ảnh: Dzung Viet Le

Dinh Bảo Đại hay còn gọi là dinh III: dinh thự đẹp đẽ và trang nhã nằm trên ngọn đồi cao 1539m. Vị trí: Trên đường Triệu Việt Vương, cách trung tâm Đà Lạt 2,5 km về phía Nam.

Ga xe lửa Đà Lạt: số 1 Quang Trung, Đà Lạt, ga Đà Lạt. Đây là địa điểm chụp hình quen thuộc của du khách.

Khách sạn gần Hồ Xuân Hương – Giá chỉ từ 250.000 VND

Khách sạn gần Dinh Bảo Đại – Giá chỉ từ 210.000 VND

Nhà thờ chính tòa Đà Lạt (nhà thờ Con Gà): trên đỉnh tháp chuông có hình con gà lớn. Đây là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại. Địa chỉ: trên đường Trần Phú (gần khách sạn Novotel).

Không du khách nào tới Đà Lạt mà không thé thăm nhà thờ chánh tòa, hay còn gọi là nhà thờ con gà, một biểu tượng về kiến trúc của vùng đất này.Ảnh: Hải Vinh photo

Viện Sinh Học Tây Nguyên/Phân Viện Sinh học Đà Lạt: nằm trên đỉnh đồi Tùng Lâm cách trung tâm thành phố Đà Lạt gần 10km trên đường đi Suối Vàng. Ngoài khung cảnh đẹp, Phân Viện Sinh học còn là một bảo tàng động vật và vườn thực vật.

Nhà thờ Domaine de Marie/Lãnh địa Đức Bà: còn gọi là Nhà thờ Mai Anh. Nằm trên đường Ngô Quyền cách trung tâm khoảng 1 km về phía tây nam. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách châu Âu thế kỷ 17, có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây với kiến trúc của dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt: được Hội Kiến trúc sư thế giới công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20. Điểm nhấn của dãy nhà hình vòng cung là tháp chuông, gọi là “Nhà Cong”.

Hoàng hôn ngập nắng ở trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt. Ảnh: HD Photo (Đào Hữu Độ)

Thung lũng hoa đào Mười Lời: nằm trên đường Lê Hồng Phong, gần với Dinh III. Ngoài những cây hoa đào đẹp lunh linh, vườn đào nổi tiếng này còn là nơi hội tụ nhiều sản vật ngon và lạ.

Ga Trại Mát – chùa Linh Phước: Tại Trại Mát có các điểm tham quan du lịch như trại nghỉ mát của Vua Bảo Đại, chợ Trại Mát hay chùa Linh Phước. Chùa Linh Phước có kiến trúc khảm sành độc đáo, đặc biệt có tượng con rồng làm bằng 12000 vỏ chai bia nên chùa còn được gọi là chùa Ve Chai.

KHU PHÍA BẮC TRUNG TÂM ĐÀ LẠT:

Thung lũng Tình Yêu: là địa danh thơ mộng và trữ tình nhất khi du lịch Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 6km về hướng Đông Bắc. Du khách có thể men leo lên đồi Vọng Cảnh và ngắm nhìn toàn cảnh Thung lũng Tình Yêu.

Khách sạn Đà Lạt tốt nhất cho cặp đôi – Giá từ 309.000 VND

Thung lũng Suối Vàng / Hồ Suối Vàng: Từ trung tâm Đà Lạt theo hướng bắc đi Lạc Dương, đến km 7 Tùng Lâm rẽ trái, vượt qua đoạn đường dài khoảng 12km sẽ đến hồ Suối Vàng. Đường đi Suối Vàng đẹp mê li, nên mang theo đồ ăn và bạt trải, thích chỗ nào dừng lại picnic chỗ đó luôn.

Thung lũng Suối Vàng. Ảnh: Duy Lalang

Ảnh: _irbis_

Làng Cù Lần: điểm tham quan mới toanh của du lịch Đà Lạt, là một ngôi làng nhỏ xinh đẹp, lãng mạn nằm lọt thỏm giữa hàng ngàn héc-ta rừng nguyên sinh hoang dã dưới chân đỉnh núi Lang Biang trải rộng, cách khu du lịch Thung Lũng Vàng 9 km vào hướng Suối Vàng – Suối Bạc.

Khung cảnh ở làng Cù Lần trở nên yên tĩnh, trong veo lúc chiều tà. Ảnh: Nguyễn Trung Hiền

THAM KHẢO MỘT SỐ TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT GIÁ ƯU ĐÃI TỪ IVIVU.COM

1. Tour Đà Lạt 3N3Đ : BBQ – Lửa Trại Cồng Chiêng Tây Nguyên

2. Tour Đà Lạt 3N2D: HCM – Đà Lạt

3. Tour Đà Lạt 2N1D: Ngắm Hoa Dã Quỳ – Đồi Chè

KHU PHÍA NAM TRUNG TÂM ĐÀ LẠT:

Hồ Tuyền Lâm: nằm ở độ cao 1000 mét so với mực nước biển, cách trung tâm 5km về phía Nam, trên đoạn đường đèo Prenn.Tại đây bạn có thể thuê thuyền ra đảo. Một chiếc khứ hồi là 200.000 đồng, nên thuê chung với khách khác để tiết kiệm. Hoặc bạn cũng có thể đi vòng bờ hồ ( rẽ trái ) men theo con đường ra đảo. Ra đảo thì cứ tự nhiên thưởng thức thịt rừng. Nhớ mang theo tấm bạt trải ngồi cho vui. Cảnh đẹp, tha hồ tạo dáng. Trưa thuê võng 7.000 đồng/ giờ mắc giữa hai cây thông nằm ngủ.

Chiếc thuyền mỏng manh dần chìm vào làn sương mù dày đặc của hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nguyễn Hải Vinh

Thiền viện Trúc Lâm: nằm trên núi Phụng Hoàng, phía trên Hồ Tuyền Lâm. Đây không chỉ là thiền viện lớn nhất Lâm Đồng mà còn là điểm tham quan hấp dẫn của du lịch Đà Lạt. Đối diện cổng thiền viện có trạm cáp treo. Đi cáp treo ngắm cảnh thành phố và rừng thông (50.000 đồng/ vé khứ hồi).

Thác Prenn: Toạ lạc ngay đầu đèo Prenn, trên quốc lộ 20 từ Sài Gòn lên Ðà Lạt, cách trung tâm 10 km về hướng nam. Đến với thác Prenn, ngoài việc ngắm dòng thác kì vĩ và những đồi thông bao la, du khách còn có dịp thưởng thức món cháo cá lóc đặc sản giá chỉ từ 160.000 – 200.000 VND cho 4 người ăn.

Thác Datanla: hấp dẫn du khách với dòng nước trong veo chảy qua 7 tầng núi đá rồi dội xuống những phiến đá lớn, tung bọt trắng xóa. Cách trung tâm 5km, nằm khoảng giữa đèo Prenn. Từ quốc lộ 20 rẽ xuống dốc khoảng 300m là tới một thung lũng nhỏ, du khách sẽ gặp thác Datanla với cảnh trí đầy hấp dẫn và đậm nét hoang sơ.

Thác Datanla hấp dẫn du khách với nhiều trò chơi mạo hiểm. Ảnh: ST

KHU VỰC XA TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Thôn chè Cầu Đất: với những cánh đồng chè xanh ngát và đặc biệt rợp một trời hoa dã quỳ vào những tháng cuối năm. Từ trung tâm thành phố, chỉ cần chạy thẳng theo đường Trần Hưng Đạo – Hùng Vương và xem chỉ dẫn đường lên Trại Mát, từ đó bạn hỏi bất cứ người dân ven đường nào để đến thôn Xuân Trường. Do ở độ cao trên 1.650m so với mặt nước biển, nên khí hậu ở đồi chè mát mẻ quanh năm. Đồi chè cho tham quan tự do, không thu tiền phí hay bất cứ một khoản thu nào khác. Khi thấy cổng chào của nhà máy chè Cầu Đất hãy mạnh dạn bước vào.

Trải dài trên diện tích 230 ha, đồi chè Cầu Đất dễ khiến những tín đồ của màu xanh lá phải ngỡ ngàng trước cảnh sắc “đất xanh ngắt, trời xanh trong”. Ảnh: Linh Ly Thanh

Thác Voi – chùa Linh Ẩn: nằm ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, cách thành phố Đà Lạt 25km về hướng Tây Nam. Thác Liêng Rơwoa hay còn gọi là Thác Voi là một trong những thác nước đẹp của Tây Nguyên với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m. Phía sau dòng thác trắng xóa là những hang động sâu hun hút đầy bí ẩn như hang Dơi, hang Gió… Chùa Linh Ẩn nằm trong khu thắng cảnh Thác Voi. Trong khuôn viên chùa thờ rất nhiều tượng Phật kích thước lớn và được chạm trổ công phu.

Thị trấn D’ran: nằm dưới chân đèo D’ran trên đường lên du lịch Đà Lạt, thuộc huyện Đơn Dương. Thị trấn D’ran nổi tiếng với loài hoa dã quỳ màu vàng rực và vườn hồng trĩu quả. Tại đây còn có món đặc sản nem nướng hương vị khó quên.

Nhắc đến D’ran, không thể không nhắc đến những vườn hồng trĩu quả. Ảnh: Cỏ Biếc

Thác Pongour: còn gọi là thác Bảy tầng toạ lạc tại huyện Đức Trọng, cách Đà Lạt 50 km. Thác cao 40m, trải dài 7 tầng và rộng gần 100m. Pongour là thác nước duy nhất của Lâm Đồng tổ chức ngày hội dân tộc Tây Nguyên hằng năm vào rằm tháng Giêng.

Thác Pongour còn gọi là thác Bảy tầng. Ảnh: ST

Thác Dambri: Ở vị trí cách khoảng 100km từ Đà Lạt đi xuống, 200km từ TP. HCM đi lên theo quốc lộ 20, thác Dambri (thuộc khu du lịch sinh thái Dambri) nằm cách thành phố Bảo Lộc khoảng 18 km theo hướng đông bắc. Đây là ngọn thác cao nhất Lâm Đồng với chiều cao trên 40m. tạo thành 2 dòng chảy cao thấp rất hùng vĩ.

Ăn: Quán ăn, ăn vặt, đặc sản của du lịch Đà Lạt

Du lịch Đà Lạt còn là dịp để bạn thưởng thức những đặc sản Đà Lạt gồm rượu vang và rượu cần, các loại trái cây (hồng tàu, hồng khía, hồng trứng; bơ, đào long, dâu tây, dâu tằm,…), các loại mứt, trà Bảo Lộc, trà Atiso, và các loại rau củ quả (cải bắp, cải thảo, bó xôi, súp lơ, atisô, cần tây, đậu Hà Lan, cà rốt, khoai tây, su su, cải ngọt)…

CÁC ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG NỔI BẬT CỦA DU LỊCH ĐÀ LẠT:

1. Bánh canh: Bánh canh Xuân An, số 15 Nhà Chung, nằm gần bưu điện TP. Đà Lạt. Quán chỉ bán buổi chiều, buổi sáng bán bún bò và mì Quảng, giá 25.000 – 30.000 VND/tô.

2. Bánh bèo: Bánh bèo số 4 chính hiệu bà Hường, nay đã chuyển về 228 đường Phan Đình Phùng gần cây xăng Hồng Hưng, phục vụ từ 11h00 đến 20h00 mỗi ngày, giá khoảng 20.000 VND/phần 4 cái.

Bánh bèo Đà Lạt có hương vị riêng không giống với các nơi khác.

4. Nem nướng: Nem nướng Bà Hùng 254 Phan Đình Phùng, Đà Lạt, chỉ bán buổi chiều đến tối, duy nhất món nem nướng, giá 35.000 VND/phần. Ngoài ra còn Nem nướng bà Nghĩa – số 4 Bùi Thị Xuân bán cả ngày.

Một phần ăn nem nướng Bà Hùng. Ảnh: Traveltimes.vn

5. Quán ăn Tài Ký: 1/A2 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, từ Hồ xuân Hương đi lên khoảng 900 mét. Nổi tiếng với các món tiềm như gà, bồ câu, gân bò, gân heo, óc heo, ngọc hành…. tiềm với sâm và thuốc bắc nằm. Giá từ 35.000 – 50.000 VND/món.

6. Quán nướng Cu Đức: 6A Nguyễn Lương Bằng – Phường 2 – Tp. Đà Lạt. Quán rất nổi tiếng về các món ăn đặc sản Tây Nguyên từ thịt rừng, gà, các món nướng…, giá từ: 59.000 – 119.000 VND, bán từ chiều tối đến khuya.

7. Hàng ăn chợ lầu Đà Lạt (chợ Lớn) đường Nguyễn Thị Minh Khai bán đủ thứ đồ ăn thức uống trên tầng 2 phía sau chợ, chỉ bán ban ngày, ngon rẻ.

8. Siêu thị bánh Liên Hoa: Đường 3/2, P1 TP. Đà Lạt – Nổi tiếng với những chiếc bánh ngọt nhỏ đẹp mắt, ngon miệng có giá từ 5.000 – 20.000 VND. Ở đây bán bánh mỳ xíu mại có vị ngon khác lạ so với những hàng bánh mỳ khác; và còn cả bánh mì chả, hủ tiếu bò kho, mì hoành thánh…, bán từ 7h00 sáng đến 11h30 đêm.

9. Bánh ướt lòng gà ở Trương Công Định nối liền Tăng Bạc Hổ (bên phải khu Hòa Bình, gần chợ Đà Lạt). Quán này nổi tiếng với cách chế biến nước mắm ngon, lạ miệng chỉ bán từ 2h chiều đến khoảng 7, 8h tối là hết.

Món bánh ướt lòng gà hấp dẫn. Ảnh: eva.vn

10. Bánh tráng nướng – 112 Nguyễn Văn Trỗi. Quán ở bên tay trái, trước số nhà 61, bán từ 2h00 chiều đến 10h00 đêm. Ngoài ra còn có quán cóc ở cuối đường Hoàng Diệu, ngay ngã 3 Ma Trang Sơn.

Bánh tráng nướng Đà Lạt. Ảnh: HAN Photography

11. Dâu Tây kem – 242D Phan Đình Phùng, Đà Lạt. Món kem độc đáo ở đây chính là món Dâu tây kem được làm từ dâu tây tươi hái tận vườn, sữa tươi, trứng và một số nguyên liệu khác., giá 8.000 VND/ly.

12. Dãy hàng đồ ăn tại khu chợ trung tâm thành phố Đà Lạt, hay còn gọi là khu phố Hòa Bình. Phố bán chủ yếu từ tối tới tận đêm khuya; các món ăn ở đây khá phong phú, từ bánh căn, bánh tráng quết trứng, súp cua tới bún bò Huế, cháo gà, miến gà, mỳ Quảng, bún sườn, cơm tấm.. Giá cả các món ăn không quá cao, chỉ từ 6.000 VND mỗi bát súp, chiếc bánh tới 20.000 VND một bát bún, tô mỳ.

Nồi cháo gà bốc khói nghi ngút thu hút thực khách. Ảnh: phuotdalat.com

13. Bánh căn: ngon và nổi tiếng phải kể đến các quán nằm trên đường Tăng Bạt Hổ. Một cặp bánh có giá dao động từ 3.000 – 5.000 VND tuỳ thuộc vào nhân bánh. Thưởng thức món này ngon nhất là buổi sáng hoặc chiều tối.

Dĩa bánh căn thơm ngon. Ảnh: diadiemanuong

14. Món xắp xắp ở bên bờ Hồ Xuân Hương (tương tự nộm bò khô ở Hà Nội và gỏi khô bò ở Sài Gòn), giá chỉ 10.000 – 15.000 VND/phần. Thành phần chính của món xắp xắp là đu đủ bào sợi, phổ bò hoặc gan heo rim kỹ, rau húng quế, nước mắm chua ngọt…

15. Mì quảng: Mì Quảng O Xí tọa lạc tại lô A29 , Đường Mạc Đỉnh Chi, Tp Đà Lạt. Mì quảng ở đây rất khác mùi vị mì quảng thông thường. Giờ mở cửa 14h – 17h hàng ngày16. Sữa Đậu Nành ( Khu Hòa Bình ): trên đường Trương Công Định, Đà Lạt. Bạn hãy tới để thưởng thức ly đậu nành nóng và nhâm nhi vài miếng bánh ngọt bạn sẽ hiểu vì sao quán thu hút được nhiều khách đến vậy . Bắt đầu bán tầm 6 giờ -7 giờ tối cho đến khuya. Giá từ: 5.000 VND/1 ly sữa

17. Cafe sáng và yogurt: nằm ở khu Hòa Bình, Cafe Tùng là quán khá nổi tiếng với giới văn sĩ gì đó. Ở đây có bán món yogurt “đặc sản” ngon tuyệt.

18. Kem bơ: viên kem không bị chảy nhão như kem bơ ở Sài Gòn. Ngon nhất là quán kem bơ / kem trái cây Thanh Thảo nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Kem bơ Đà Lạt. Ảnh: Hung Nguyen

19. Chè “xé áo”: Nếu có dịp đi qua góc đường Hùng Vương – Trần Quý Cáp, bạn sẽ được thưởng thức một món chè mang tên “xé áo”. Đó chỉ đơn giản là món chè đá giống với Phục Linh. “Xé áo” tức là “xáo é”, phát âm gần giống với “sáo é” – một cách chơi chữ rất độc đáo của học sinh phố núi về cái món chè sương sáo hột é. Ở đây còn có bán xắp xắp và mì khô, mỗi món 5000đ.

20. Bánh cuốn Thanh Trì: nằm trên đường Trần Quý Cáp. Bánh cuốn này ăn kèm chả lụa và thịt nướng. Giá 15000đ/đĩa.

THAM KHẢO TOUR ĐÀ LẠT 3N2D: HCM – ĐÀ LẠT VỚI GIÁ CHỈ 2.068.000 VND

Khách sạn Đà Lạt

1. Nhà nghỉ Beepub Đà Lạt

Địa chỉ: 74 Trương Công Định

Ảnh: iVIVU.com

2. Khách sạn Dạ Lan Đà Lạt 

Địa chỉ: 59 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

3. Khách sạn Mường Thanh Đà Lạt 

Địa chỉ: 4 Phan Bội Châu

Ảnh: iVIVU.com

4. Khách sạn Tâm Dung 2 Đà Lạt 

Địa chỉ: 18 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

5. Khu nghỉ dưỡng Hoàng Anh – Đất Xanh Đà Lạt

Địa chỉ: 3 Nguyễn Du

Ảnh: iVIVU.com

Những địa điểm chụp ảnh tuyệt đẹp tại Đà Lạt

Ma rừng lữ quán

Vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ của rừng núi nhưng chủ nhân Ma rừng lữ quán đã tạo ra khung cảnh “huyền ảo” từ hồ cá, cây cảnh hay những ngôi nhà gỗ làm mê hoặc du khách khi đặt chân đến. Để vào Ma rừng lữ quán bạn sẽ phải qua những đoạn đường đất, đá gồ ghề cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng chừng 25km theo hướng Suối Vàng. Tuy đoạn đường để đến được nơi đây hơi khó khăn nhưng khi đã chinh phục những cung đường đó bạn sẽ không khỏi trầm trồ khen gợi trước vẻ đẹp mà nơi này mang lại.

Ảnh: Ma Rừng Lữ Quán

Làng hoa Vạn Thành

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, chạy theo đường 3/2, đến khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt rẽ tay trái về hướng Cam Ly, bạn sẽ được chiêm ngưỡng làng hoa nổi tiếng và lâu đời nhất ở Đà Lạt. Không chỉ xanh ngát bởi những cánh đồng hoa rộng lớn, những cánh hoa đủ loại, đủ màu từ màu trắng giản dị tinh khôi, hồng phấn dịu dàng đến vàng kiêu sa hay đỏ nhung lộng lẫy sẽ luôn đủ sức làm bạn đắm chìm vào thế giới hoa đa dạng và rực rỡ đến quên cả lối về.

Làng hoa Vạn Thành là một trong sáu làng hoa truyền thống của thành phố, nơi trồng hoa hồng nhiều nhất tại Đà Lạt. Ảnh: Lan Anh

Đồi cỏ tranh Lạc Dương

Với diện tích hơn 10 hecta cỏ tranh thì giờ đây ngọn đồi cỏ trắng xóa ở xã Đa Sar, huyện Lạc Dương đã trở thành địa điểm du lịch và chụp hình lý tưởng dành cho nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ và những bạn đam mê, yêu phong cảnh thiên nhiên, núi rừng.

Cánh đồng cỏ lau kéo dài, lấp ló giữa những áng mây không biết từ khi nào đã trở thành một nét đẹp của phố núi Đà Lạt. Ảnh: Hoằng Bùi

Được biết vào những ngày đầu mùa hè, tháng 5, tháng 6 thì loại cỏ này mọc rất nhanh và nở bông trắng rộ khắp các vùng Tây Nguyên. Để đến đồi cỏ tranh này bạn phải đi hơn 40km đường dài, trong đó có cả đường rừng nên phương tiện thích hợp nhất chính là xe máy.

Hoa tam giác mạch Tà Nung

Vườn hoa tam giác mạch Đà Lạt tọa lạc tại xã Tà Nung, huyện Lâm Hà trên đường từ Đà Lạt đến thác Voi. Tuy không quá lớn như một cánh đồng ở Tây Bắc, nhưng nó cũng đủ làm du khách xôn xao và hồi hộp mong một lần được đến đây để chiêm ngưỡng màu hoa trắng hồng hấp dẫn của loài hoa mang tên tam giác mạch.

Ảnh: Truyền Trần

Đồi Thiên Phúc Đức

Đồi Thiên Phúc Đức là một trong những địa điểm ngắm mây lý tưởng nhất thành phố. Nằm ở vị trí đối diện với LangBiang nên từ đây bạn có thể chiêm ngưỡng bức tranh hùng vĩ của địa danh nổi tiếng bậc nhất này khi du lịch Đà Lạt. Độc đáo nhất ở đây là hình ảnh cây thông cô đơn trên ngọn đồi, có dáng nghiêng về một phía như đang đợi chờ một ai, lẻ loi cô độc giữa cái se lạnh của Đà Lạt.

Ảnh: Tiến Đà Lạt

Quảng trường Lâm Viên

Là một trong những địa điểm được giới trẻ “săn đón” nhiều nhất vào đầu năm 2016. Công trình Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt hút hồn bởi những kiến trúc cực chất, lạ để bạn thỏa sức thể hiện phong cách riêng chính mình.

Ảnh: Hương Giang

Quảng trường Lâm Viên tọa lạc giữa “trái tim” của thành phố hoa, hướng ra hồ Xuân Hương với tổng diện tích lên đến 72.000 m². Không chỉ nổi bật với không gian rộng, thoáng mà Quảng trường Lâm Viên còn ấn tượng với công trình nghệ thuật khổng lồ với khối bông hoa dã quỳ và khối nụ hoa được thiết kế bằng kính màu lạ mắt.

Trung tâm văn hóa Thanh thiếu niên, số 13 Đinh Tiên Hoàng

Mới nổi trong thời gian gần đây, Trung tâm văn hóa Thanh thiếu niên nằm ở số 13 Đinh Tiên Hoàng là một địa điểm được nhiều bạn trẻ đua nhau tới chụp hình. Nơi đây đặc biệt rất thích hợp cho những bạn muốn có hình đẹp, mà lại mang phong cách độc lạ và cá tính. Điểm thu hút của nơi này chính là khu khán đài chất lừ của trung tâm. Khu này ở ngoài trời và khá rộng, đủ rộng để các bạn có thể thoải mái dựng bất cứ một concept ảnh nào mà mình muốn. Ngoài ra, khu vực này còn khiến bạn choáng ngợp với những hàng ghế trắng xếp san sát nhau nhìn cực Tây, chính điều này đã giúp các bạn trẻ có những bức ảnh hơi bụi bặm và chẳng đụng hàng với nơi nào cả.

Ảnh: IG_mynimal.bygau

Đồi hoa lavender hồ Tuyền Lâm

Đồi hoa lavender hay còn được gọi là hoa oải hương mới này được trồng trong khuôn viên khu du lịch Lavender Đà Lạt, thuộc khu vực hồ Tuyền Lâm (cách trung tâm Đà Lạt khoảng 7km). Tuy cùng nằm trên con đường vào Đường hầm Điêu khắc nhưng khu du lịch Lavender còn khá hoang sơ. Cây được trồng trên triền đồi rộng đến hàng ngàn mét vuông và tạo thành từng luống nhìn rất đẹp mắt.

Đồi hoa rộng hàng ngàn mét vuông được trồng thành từng luống rất đẹp mắt. Ảnh: Yến Trịnh

Các homestay ở Đà Lạt

Với mong muốn giúp du khách tìm cho mình một nơi chốn nghỉ chân vừa thanh bình, vừa đẹp và vừa có thể chụp hình check-in lung linh nên nhiều chủ nhà nghỉ ở Đà Lạt đã đầu tư, thiết kế và bố trí homestay theo phong cách cực “chất”. Đến với các homestay này du khách sẽ có cảm giác mình đang ở một quán cà phê hay một studio nghệ thuật.

Ảnh: Nhà của Tre – Tre’s house Facebook

– Là Nhà homestay, địa chỉ: 77 Hoàng Diệu, Đà Lạt.

– Tre’s house, địa chỉ: 149A Võ Trường Toản, Đà Lạt.

– Le Bleu, địa chỉ: Phố Lý Tự Trong , Đà Lạt

– HomeFarm, địa chỉ: 17/1 Triệu Việt Vương, Đà Lạt.

Du Lịch Đà Lạt Cẩm Nang Từ A Đến Z

14/07/2017 08:28:51 1128 lượt xem

Bạn có thể đi du lịch đến Đà Lạt bằng tất cả các tháng có trong năm, vì Đà Lạt thời điểm nào cũng đẹp.

– Thuê xe máy Đà Lạt giao tận nơi – 90/3 Nguyễn Văn Trỗi – Chị Duyên: 0937 755152 – Xe số 70.000 xe ga 90.000/ngày.

– Thuê xe máy Hoàng Anh – 4K Bùi Thị Xuân P2 Đà Lạt – Hoàng Anh: 0989 008482 – Xe số 100.000 xe ga 120.000/ngày.

– Thuê xe máy Đà Lạt 24H giao tận nơi – 1 Đinh Tiên Hoàng – Anh Việt: 0915 494949 – Xe số 80.000 xe ga 100.000/ngày.

Tọa lạc trên một ngọn đồi quanh năm lộng gió, bên dưới là một thung lũng nhỏ với những cây thông xanh mướt, Windy Hill được thiết kế mở tạo những khoảng không gian xanh giúp bạn thật sự được hoà mình vào thiên nhiên, cảm nhận trọn vẹn không khí tại thành phố ngàn hoa .

Và đây, 1 quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt, mới mở, tên Gout Coffee. Thức uống rẻ, bánh ngon, trà ngon, view quá ok.

27/44 Yersin, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Địa chỉ: 15F Tăng Bạt Hổ, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Đầu tiên là lịch trình của 1 chuyến phượt Đà Lạt 3 ngày 2 đêm với khoảng 400 – 500k/người.

– Thời gian khởi hành: Sáng sớm hoặc gần trưa ( 7h00 – 10h00). Trung bình mất khoảng 7 tiếng.

★Ngày 1: Trên đường đi cả nhóm ghé Đồi chè Bảo Lộc check-in. Buổi trưa vừa đến nơi phải đi 1 hành trình khá dài và lâu sức khỏe chưa hồi phục nên chọn những điểm tham quan trong thành phố, gần lại có thể tranh thủ ăn mấy món đặt trưng.

– Trước khi vào thành phố ĐL, leader có thể cho thành viên vô tham quan một vòng Biệt thự Nhà Ma trên đình đèo Pren.

– Sau khi nhận phòng có thể tham quan các điểm gần như:

*Ga xe lửa: Điểm này chỉ đốt túi (5k) giữ xe thôi còn lại tham quan miễn phí, các bạn có thể trải nghiệm đi xe lửa răng cưa (đầu tiên tại ĐNÁ) xuống Trại Mát thăm Chùa Linh Phước. Giá vé là 120k, thời gian tàu chạy 1 tiếng quay đầu 1 lần (8h45 – 9h20 9h50 – 10h20 11h55 – 11h25 14h00 – 14h30 – 16h00)

– Đêm đầu tiên ở Đà Lạt mình chọn trải nghiệm ngủ lều giữa cái tiết trời lạnh lạnh, nhóm đốm lửa nướng BBQ. Cắm trại BBQ hồ Tuyền Lâm giao lưu nhóm, làm quen. Trải qua cảm giác ngủ lều trong rừng thông, thịt rừng nướng, đánh guitar hát hò. Sáng ngắm cảnh sương mù bên mặt hồ, dạo bộ, có thể chụp ảnh rừng thông quanh hồ. Kỉ niệm khó quên khi du lịch bụi Đà Lạt.

– Sáng: Cả nhóm trở về trung tâm nhận phòng tại Đà Lạt Happy Hostel. Sau đó ăn sáng, món ăn nổi tiếng nhất Đà Lạt vào buổi sáng là Bánh mì xíu mại tại đường Hoàng Diệu, giá 12k/1 chén (có chả, xíu mại, bánh mì 2k/ổ) nói chung là ngon rất hợp khẩu vị…

– Sau đó di chuyển tham quan phía tây tiếp tục hành trình du lịch bụi Đà Lạt:

– Trưa: Về Đà Lạt dùng cơm. Xuất phát tham quan khu vực phía bắc (khu vực này là mình thích nhất có nhiều điểm đẹp nhất Đà Lạt).

– Tối (Ngày 2): Buổi tối là khoảng thời gian để cả nhóm khám phá ẩm thực Đà Lạt như bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành nóng hoặc kem bơ Thanh Thảo… ngoài ra có thể đi vòng vòng chợ âm phủ, chợ mới đà lạt hoặc chọn 1 quán Café nào đó nghe nhạc du dường uống ly cacao nóng, bánh mì liên hoa nổi tiếng.

– Bonus Khuya: Đi dọc bờ hồ có mấy cô nướng khoai lang và xúc xích củ khoai có 5k bắp nướng thì 10k quả.

Sáng: Buổi sáng thì mình ăn sáng bên ấp Ánh sáng, bún bò (Quán Hiền), Phở, các món ở đây 30- 35k/tô như Sài gòn nhưng nhiều hơn, được cái rau xanh. Lên đây nhìn rau thôi đã thèm rồi..